Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen ‘De Dakinspecteur’, hierna te noemen ‘gebruiker’ en iedere natuurlijke- of
rechtspersoon, hierna te noemen ‘opdrachtgever’, voor zover door partijen niet
uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van de gebruiker hebben een geldigheidsduur van twee
maanden. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden
indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat er sprake is van een kennelijke
vergissing of verschrijving daarvan.

Artikel 3. Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging
overeenkomst
De overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
De voor de voltooiing van werkzaamheden genoemde termijnen gelden nimmer als
fatale termijnen. Gebruiker dient ten alle tijden alsnog een redelijke termijn
aangeboden te krijgen om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen
partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Het overeengekomen bedrag kan daardoor aangepast worden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst
Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst terstond te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
– Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat van gebruiker
niet langer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen;

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever is toe te rekenen is gebruiker gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen vergoeding van de reeds gemaakte
(indirecte) kosten.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden dient 50% van de opdrachtkosten betaald te
worden door de gebruiker welke onmiddellijk opeisbaar zijn.
In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het gebruiker vrij om de
overeenkomst terstond op te zeggen of de order/te annuleren, zonder verplichting tot
betaling van enige vergoeding. De vorderingen van gebruiker op opdrachtgever zijn in
dat geval per direct opeisbaar.
Indien opdrachtgever een geplaatste order (gedeeltelijk) annuleert, dan is
opdrachtgever gehouden de in verband met de order in alle redelijkheid gemaakte
kosten aan gebruiker te vergoeden.

Artikel 5. Overmacht
Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid
die niet te wijten is aan zijn schuld, en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

Bij tekenen van de offerte ziet u af van de 14 dagen bedenktijd.
Betaling dient steeds contant direct na de werkzaamheden plaats te vinden, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever ontvangt een betalingsbewijs
van de betaling.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, dan is de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim getreden en de wettelijke (handels)rente verschuldigd, met
een minimum van 1% per maand.
Gebruiker is gerechtigd de gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te
brengen op de gemaakte kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en het restant
op de hoofdsom.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Nadat opdrachtgever in verzuim is van de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen,
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening

van opdrachtgever. Opdrachtgever is buitengerechtelijke kosten verschuldigd gelijk
aan 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Alle door gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven
eigendom van gebruiker tot dat de opdrachtgever alle verplichtingen voortvloeiende uit
de overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden of op welke wijze dan ook te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan
wel rechten dan is de opdrachtgever verplicht gebruiker daarvan in kennis te stellen.
Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal.
Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek daartoe van gebruiker kenbaar te
maken waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zich bevinden.

Artikel 8. Garanties en reclames
De dakinspecteur geeft geen enkele garantie behalve als dit specifiek is overeengekomen in de overeenkomst/factuur.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
gebruiker is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, behoudens de gevallen
waar van de zijde van opdrachtgever sprake is van opzet, grove schuld of roekeloos
gedrag.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkig prestatie van gebruiker aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan gebruiker toegerekend
kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of
andersoortige stagnatie.
Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van
de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien
de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
De rechtbank is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen opdrachtgever en
gebruiker.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen het geschil in onderling overleg op te lossen.

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan

WERKZAAM DOOR HEEL NEDERLAND

Gratis Dakinspectie aanvragen

Laat uw telefoonnummer achter en we nemen z.s.m. contact met u op.
Laat ons weten wanneer het u het beste uitkomt: